Din Kültür ve Ahlak Bilgisi Öğretmen Gelişim Planı

2017 yılında güncellenen ve Bakanlığımız Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce
yayımlanan “Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri” bağlamında öğretmenlerimizin;
a) Mesleki Bilgi,
b) Mesleki Beceri,
c) Tutum ve Değerler alanındaki gelişimlerine katkı sağlamaktır.
Bu çerçevede Genel Müdürlüğümüz tarafından “Öğretmen Gelişimi Eylem Planı” hazırlanmış olup, söz
konusu eylem planı ile temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarımızdaki Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
öğretmenlerimizin;
• Alan bilgilerini sürekli güncellemelerini ve kendilerini geliştirmelerini,
• Alanının öğretim programına ve pedagojik alan bilgisine hâkim olmalarını,
• Birey ve öğretmen olarak mevzuat bilgisi bağlamında görev, hak ve sorumluklarının farkında olmalarını,
• Eğitim-öğretim süreçlerinin planlanmasında, bütün öğrencileri kapsayacak etkili öğrenmenin
gerçekleşebileceği sağlıklı ve güvenli öğrenme ortamlarının oluşturulmasında, öğretme ve öğrenme
süreçlerinin yönetiminde etkin olmaları için bilgi ve becerilerini arttırmalarını,
• Eğitim teknolojilerini kullanmalarında, alanları ile ilgili özgün ve uygun öğretim materyalleri hazırlanması
ve geliştirilmesinde sürekli yenilenmelerini,
• Ölçme ve değerlendirme yöntem, teknik ve araçlarını amacına uygun kullanmalarındaki bilgilerini
güncellemelerini,
• Eğitim alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmelerle ilgili güncel bilgiler edinmelerini,
• Öğrencilerin gelişimini destekleyici tutumlar ve öğretmenlik uygulamalarına yönelik bilgi ve becerilerini
geliştirmelerini,
• Öğretmenlik mesleğindeki bilgi, birikim ve tecrübelerini meslektaşları ile istişare etmelerini
ve paylaşmalarını,
• Millî, manevî, ahlâkî, insanî ve kültürel değerlerimizle ilgili farkındalıklarını artırmayı ve bu değerlerin
eğitime yansımalarını gözetmelerini,
• Kültürel çeşitliliklerimizi ve eğitimle olan ilişkisini fark etmelerini,
• Öğretmenlik mesleğinin evrensel sorumluluğunun bilincindeki sürekliliklerini,
• Öğrenci, meslektaş, aile ve eğitimin diğer paydaşları ile etkili iletişim ve iş birliği kurmalarındaki
farkındalıklarını,
• Öz değerlendirme yaparak, kişisel ve mesleki gelişimlerine yönelik çalışmalara katılmalarını,
• MEB ve Din Öğretimi Genel MüdürlüğünceOgretmenGelisimiEylemPlaniDKAB_2018Subateğitim politikaları, güncel öncelikleri ve yeni uygulamaları
hakkında bilgi sahibi olmalarını,
sağlamak hedeflenmiştir.